Clujenii aleg în ce metropolă vor să trăiască. Obiectivele și proiectele Clujului pe termen lung pot fi acum prioritizate online de către cetățeni.

1555
Propunerea pentru reamenajarea centrului cartierului Iris: Piața Liebknecht, Parcul Iris și străzile adiacente. Sursă: Planwerk.

Clujenii au de azi opțiunea de a stabili prioritizarea obiectivelor și a proiectelor propuse prin Strategia Integrată de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj (SIDU) 2021-2030, până pe 30 aprilie 2021. Strategia este realizată de Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj și experții Băncii Mondiale.

Obiectivele specifice de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Cluj pentru perioada 2021-2030 propuse pentru prioritizare către clujeni, sunt:

 1. ORAȘUL BINE CONECTAT – Sprijinirea tranziției la o mobilitate urbană sustenabilă, multimodală și cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, care să se concretizeze într-o scădere cu 10 puncte procentuale a ponderii cetățenilor care utilizează zilnic autoturismul până în anul 2030.
  • Îmbunătățirea accesibilității municipiului și a zonei sale metropolitane la rețeaua majoră de transport TEN-T rutieră, feroviară și aeriană;
  • Decongestionarea / fluidizarea traficului de la nivelul municipiului și a zonei metropolitane;
  • Încurajarea utilizării transportului public nepoluant la nivelul municipiului și a zonei metropolitane;
  • Promovarea deplasărilor nemotorizate în municipiu și zona metropolitană;
  • Sprijinirea multimodalității la nivelul municipiului și a zonei sale metropolitane.
 2. INVENTAT ȘI FABRICAT ÎN CLUJ – Încurajarea trecerii la o economie metropolitană competitive la nivel global, bazată pe un ecosistem solid de inovare și antreprenoriat, respectiv pe digitalizare și forță de muncă pregătită pentru provocările viitorului, care să se concretizeze într-o creștere a PIB de 50% până în anul 2030.
  • Dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic, atât în sectorul public cât și în cel privat, în vederea consolidării ecosistemului metropolitan de inovare;
  • Susținerea ecosistemului antreprenorial și a IMM-urilor de la nivelul municipiului și a zonei sale metropolitane, cu precădere din domeniile de specializare inteligentă stabilite la nivel regional, în vederea absorbției noilor tehnologii, a digitalizării și a alinierii la trendurile globale;
  • Creșterea ocupării și a adaptabilității forței de muncă la realitățile viitoarei economii.
 3. ORAȘ VERDE, REZILIENT ȘI NEUTRU PE EMISII DE CARBON – Asigurarea unei dezvoltări prietenoase cu mediul înconjurător a municipiului și zonei sale metropolitane, astfel încât emisiile de gaze cu efecte de seră să se reducă cu 10% până în 2030, 99% dintre rezidenți să aibă acces la infrastructura de apă și apă uzată, iar suprafața de spații verzi să crească cu 15%.
  • Creșterea performanței energetice la nivelul ansamblurilor de locuințe colective;
  • Creșterea performanței energetice la nivelul clădirilor publice și a sistemelor de iluminat public;
  • Investiții în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, infrastructura de alimentare cu energie electrică din surse regenerabile și gaze naturale;
  • Promovarea unei gestionări durabile a resurselor de apă;
  • Conservarea patrimoniului natural, a biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre;
  • Sprijinirea implementării la nivel local și metropolitan a sistemului management integrat al deșeurilor și al economiei circulare
  • Reducerea poluării aerului și a poluării fonice;
  • Investiții pentru creștere rezilienței în fața riscurilor și a schimbărilor climatice, precum și a capacității de intervenție în situații de urgență.
 4. NICIO PERSOANĂ LĂSATĂ ÎN URMĂ – Promovarea unei creșteri incluzive a municipiului și a zonei sale metropolitane, bazate pe acces nediscriminatoriu la educație, învățare pe tot parcursul vieții, asistență medicală, socială, cultură, sport și activități de tineret de calitate, astfel încât la nivelul anului 2030 să nu mai existe nicio comunitate marginalizată.
  • Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor educaționale de calitate pentru învățământul preuniversitar, cel universitar, pentru activitățile de formare și învățare pe tot parcursul vieții;
  • Investiții în infrastructura și serviciile de asistență medicală și de îngrijire de lungă durată, precum și în prevenția și depistarea timpurie a bolilor;
  • Realizarea de intervenții socio-economice integrate la nivelul comunităților marginalizate și dezvoltarea unei game diversificate de servicii sociale și de ocupare adresate tuturor persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune;
  • Implementarea unei politici integrate a locuirii la nivelul municipiului și a zonei metropolitane;
  • Consolidarea infrastructurii și a ofertei culturale și de divertisment;
  • Investiții în sportul de masă și sportul de performanță;
  • Investiții în facilități de agrement și cu rol turistic;
  • Susținerea sectorului și a activităților de tineret.
 5. CARTIERE CU SERVICII ESENȚIALE LA 20 MINUTE DE MERS PE JOS – Promovarea unei utilizări eficiente și integrate a terenurilor și a patrimoniului construit de la nivelul municipiului și a zonei sale metropolitane, în spiritul conceptului de oraș compact dezvoltat în jurul centrelor de cartier, astfel încât fiecare cetățean să aibă acces la maxim 20 de minute de mers pe jos la toate facilitățile urbane.
  • Regenerarea urbană a spațiilor publice și private degradate sau abandonate și reconversia funcțională a terenurilor virane în interesul comunității;
  • Protejarea, consolidarea și restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural, respective a clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural;
  • Amenajarea de centre de cartier în marile ansambluri de locuințe colective și în noile zone rezidențiale;
  • Reglementarea dezvoltării și asigurarea infrastructurii-suport pentru noile cartiere de locuințe.
 6. ORAȘUL BINE GUVERNAT – Consolidarea bunei guvernanțe, axate pe digitalizare, inovație, cooperare, utilizarea eficientă a resurselor și planificare participativă, astfel încât volumul investițiilor publice să ajungă la 1 md. Euro până în 2030.
  • Transformarea digitală a administrației locale și implementarea conceptului de Smart City;
  • Dezvoltarea resurselor umane și competențele din administrația publică locală;
  • Întărirea capacității de planificare a investițiilor publice și private;
  • Îmbunătățirea dotării logistice și tehnice a administrației locale și a serviciilor publice;
  • Asigurarea necesarului de finanțare pentru proiectele de investiții publice;
  • Consolidarea guvernanței participative și a inovării sociale;
  • Întărirea cooperării la nivel metropolitan, precum și integrarea în rețele de la nivel european și global.

Clujenii sunt invitați să voteze prioritățile zonei metropolitane prin completarea a doua chestionare, până la 30 aprilie 2021.

Primul chestionar include obiectivele și prioritățile majore ale SIDU 2021-2030 și poate fi completat aici: https://www.surveymonkey.com/r/ClujObiective

Cel de-al doilea chestionar vizează selectarea proiectelor preferate:
https://www.surveymonkey.com/r/ClujProiecte

Dacă nu veți regăsi proiectul preferat în această listă, puteți trimite propunerile dumneavoastră până pe 30 aprilie 2021, la adresa: sidu2030cluj@gmail.com.

Îți facem povestea cunoscută prin comunicate de presă, articole și postări pe social media care rezonează cu publicul tău țintă, conținut distribuit prin intermediul rețelei noastre de parteneri.

Servicii Cluj

Catalogul producătorilor clujeni.

Articolul precedentCluj Innovation Days 2021, platformă de dezbatere pentru creștere economică prin adopția modelelor de afaceri „verzi”
Articolul următorParcul Primăverii din Mănăștur se extinde și ‘înverzește’, printr-un proiect de reamenajare cu fonduri europene